Maqaa Biyyoota Afrikaa


Haalli qilleensa Oromiyaa jireenyaa fi oomishaaf baayyee mijataa, kan ho’aa ykn qabbanaa’aa jedhamee hindaangeffamne, qilleensa qabbana’aa ho’atti madaalu giddu galeessa qabdi. Filannoowwaan biyyitti keessatti adeemsifama turaan keessatti guutumaati yoo ta'u baate muraasni paarilee mana maree keessa teessoo qabachuun isaani beekamadha. Afrikaa keessatti hanga ammaa biyyoonni 27 Koronaavaayirasiin isaan mudachuu mirkaneessaniiru. Yeros ijoolleen Afrikaa Kibbaa warri gurraachi maqaansaanii akka warri adii waamuuf tolutti maqaa jijjiirrachuun dirqama. Mee amma seenaa Jarmanootaa keessaa as irratti waa haa kaafnu. Biyyoota Gaanfa Afrikaa addunyaadhaan beekaman keessaa kan falammiin sabootaa keessatti deemaa hin jirre hin jiru. Kanaafu, Oromoo qofaaf otto hin taane gaanfa Afrikaafu farra nagaa taataee akka saree maraattee biyyoota gaanfa Afrikaa hundaa cicininuun dhiiga dibachaa jirti. Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G. Marsaa 2ffaadhan ammoo veentileetaroota 500, uffannaa ittisaa fi haguuggii mataa fi fuulaa kuma dhibba 2, safartuu ho'inaa(teermoomeetira) kuma 2, meeshaalee qorannaa miiliyoona 1, glaavota kuma dhibba 5 arjoomera. Garuu, fedhiin bilisummaa tan onnee keeysaa belbeltu, sadoo fii qananii gatee, maatii isaa Rabbitti dhiisee, qabsoo hidhannoo jalqabuuf, karaa daggala Oromiyaa akka sossoohu goote. Inni duraa hariiroo firummaa dhaabbataa irratti hundaa’u yommuu ta’u, hariiroon kun jijjiiramuu gaggeessitootaa fi imaammataatiin hangas dhiibbaa keessa hin seenu [Permanent Diplomacy]. Tarkaanfiin diddaa kun har'a bulluqee bahee kunoo biyya Afrikaa Kibbaa magaal. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. Kanaafuu warri saba isaanii irratti amanttii hin qabanne human xiqqoo walitti qabaatanii maqaa bilisummaa sabaa afarsuudhaan yaroo haalli jijjiramu dantaa namumaaf argatan maqaa araaran keessaa butachuuf. Maqaa tokkummaa jedhu daldala siyyaasaaf OPDO alaaf keessaa utuu dhimma itti bahanii agarra. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. We can kick out the dictator TPLF of Ethiopian government from our country Oromia with the struggle of Oromo People!!!. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:- Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53 - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. Taammanaa Bitimaa irraa | Ebla 24, 2014 DURAANDURSA Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee afran dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Afrikaa Bahaa. Moataan caalbaasichaa akkuma beekameen maallaqaqni kabachiisa caalbaasichaatiif qabame warra moamaniif kan deebiu taa. Nuti mi seensonni hawaasoota oromoo biyyoota Awuropa keessaa dhufne seminaara kana irratti hirmaachuun rakkoolee jireenya hawaasummaa, siyaasaa, fi dinagdee gaanfa Afrikaa keessa jiruu fi keessumattuu hacuuccaa mootummaan TPLF (Wayyaanee) saba Oromoo fi saboota Impaayera Itophiyaa keessa jiraatan irratti raawachaa jiru ilaalchisee ibsa. Sarara sabbata lafaa (Equator) irraa gara kaabatti digrii 2 (Moyaalee) fi digirii 12. Seenaa Barreefama Afaan Oromootiifi Shoora Dr. Fknf Sumaaliyaa fi Suudan Kibbaa. Mee amma seenaa Jarmanootaa keessaa as irratti waa haa kaafnu. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miliyoona 40 ol ta'aniin dubbatama. Amma immoo maqaa shororkeessummaan qawwee, taankii, ilaaltuu halkanii, saataliytii, drioonii, xiyyaara waraana, konkolaattota waraana, leenjii loltummaa kkf biyya akka Amerikaarraa fudhachaa jiru. Koongoo Kiinshaasaan yeroo lama waancaa yoo fudhattu, Zaayer ammoo al tokko carraa argatteetti. Imaammanniifi tarsimoon bulchiinsa Trump maal ta’a kan jedhu baatii dabre kana mataduree marii namuutuu ta’eee jira. Alamuu Simee haala yeroorratti ibsa kennaniin akka jedhanitti walii galteen ODP fi ABO waliin taasifame karaa keenya waanti diigame tokko hin jiru. Ogeessonni hunduu saamudni dhufeef kan paappaayyaa, re'ee fi hoolaa ta'uu quba hin qaban. Gabaasni Siscon qabatee bahe akka addeessutti 'Sea Turtle' maqaa jedhuun duulli baname Biyyoota 13 keessa kan socho'u dhaabbileen 40 xiyyeeffaannoo jala jira jedheera. Welcome! Log into your account. Dorgomtoonni maqaa sirrii taeefi teessoo dorgomtoonni bakka irratti dorgomuu barbaadu maqaa waajjiraa hojjechiisu, gosa piroojektiifi iddoo hojiin itti hojjetamu ifatti barreeffamuu qaba. Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan kaaree meetira 249. Abdulsamad Muhammed iin Afaan meeshaa walqunnamtiiti; mallattoo eenymmaatiisi. Yoo Itoophiyaan diimokiratoftes aanjaa guddaa of harkaa qabna. Itti fakkeessa maqaa dhaaba JATT. Biyyi kun teessuma lafaatin gaanfa Afrikaa, Empayera Toophiyaa keessatti argamti. Ejjannoon isaa kan paartileen lamaan biyya kanaa amma dura itti beekamanitti hin citu. Akeeka barruu tanaatiif meeshaa walqnnamtii tahuu isaa haafuulleeyfannu. 844 Mal · 41 Personen sprechen darüber. Readbag users suggest that Microsoft Word - chronicles of press is worth reading. karaa tokkoon mirgoota, fedhii fi faayidaa woliigalaa biyya Tokko kan. dhaaba seeraan uggurman deeggara maqaa jedhuun kan himatamudha. Sunis falammiin biyyoota Gaanfa Afrikaa keessatti deemaa turee fi jiru falammii isaan keessatti deemaa turee fi jiru wajjin walitti hidhamuu isaanii ti. Yerooblog Freedom of Expression, News & Views Leave a comment October 28, 2015 December 25, 2015 1 Minute Guddina Afaan Oromootiif Gaheen Miidiyaa Guddaadha! Afaan Oromoo baroota hedduudhaaf afaan miidiyaa osoo hinta’iin tureera. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:- Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Oromiyaan biyya Oromooti. Full text of "Nabiyyicha waadaan seenameef-the promised prophet" See other formats X. Join Facebook to connect with Escobar Beka Bude and others you may know. Dhukkubni kuni salphatti kan daddarbuu waan ta'eef baay'ee yaaddessaadha! Sababa kanaafis biyyoonni hedduun akka wal hin amannee fi walitti dhufeenyi biyyoota baay'ees akka addaan cituuf dirqama ta'eeti jira! Dhukkubni kuni Afrikaa keessaa ka'uun isaa dhukkuba kana salphatti too'achuuf ulfaataa godheeti jira!. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. ABO'n garuu waliigalticha fudhachaa hin jiru. Radio Walabummaa Oromo. Imaammanniifi tarsimoon bulchiinsa Trump maal ta’a kan jedhu baatii dabre kana mataduree marii namuutuu ta’eee jira. Bifuma kanaan imaammanni inni Afrikaa akkasumas Itoophiyaa irratti qabaachuu malu maal akka tahe guututti hubachuun nama dhiba. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu dandaya. Marsaa 2ffaadhan ammoo veentileetaroota 500, uffannaa ittisaa fi haguuggii mataa fi fuulaa kuma dhibba 2, safartuu ho'inaa(teermoomeetira) kuma 2, meeshaalee qorannaa miiliyoona 1, glaavota kuma dhibba 5 arjoomera. We worked with worldwide clients as a website designing and development service provider and met their expectations successfully to run their online business successfully. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Bara 196 keessa gaaffilee lamatu ka’e gaaffii lafaa fi gaaffii sabaa. 5 miliyaan jedhee ka’e. Dhiibbaa jaarraa tokkoo ol saba Oromoorra tureen Afaan Oromoo barachuufi qorannoo ittiin gaggeessuun waan yaadamu hin turre. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. karaa tokkoon mirgoota, fedhii fi faayidaa woliigalaa biyya Tokko kan. Qabeenyaa fi human namaa inni biyyoota kolonii taasifate keessa saame kun akka inni Yohaanis faa irra aanee, Habashaa tokko taasisee, mootii moototaa of moggaasu isa dandeessise. Beekan Erena General Category April 23, 2017OROMOSTRUGLE Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne. Macaafni Qulqulluun Kutaawwan Isaa Hedduu Keessatti Dubbii Waaqayyoo Ta'uusaa Dubbata Fakkeenyonni tokko tokko kanneen armaan gadiiti a. KOORSII:- SAKKATTA'A OGBARRUU OROMOO. Afrikaa ilaalchisuudhaan, jecha saffuu cabse ammaan dura Prezidaantiin Yunaayitid Isteets – Doonaald Traamp dubbatanii turan irratti qeeqawwan dhihaatanitti xumura gochuuf carraaqqii godhamu keessaa haasaan Tilersen kun tokko tahuu isaa tu dubbatama. toora odeeffannoo ammayyaawaati. WHO'n akka jedhetti, Ardi Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasiin koroonaa irratti argamuu gabaafame torbee tokkotti 43% akka dabaleefi, kunis weerarri vayirasichaa Afrikaa keessatti daran hammaatuu mul'isa jechuun akeekkachiise. Dhalattoonni Oromoo biyyoota lamaanii kun gara fuula durattis miidiyaa walabaa OMN cimsanii bira dhaabbachuuf waadaa seenanii jiru. 5 miliyaan jedhee ka'e. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Gartuuwwan maqaa ummatootaan angoo siyaasaa biyyootaa dhunfatan hedduun, maqaa ummatotaan dahatanii, hanna siyaasaa geeggessuun aadaa taheera. Fakki 3ffaa kaartaa Afrikaa. Afrikaa Kibbaa keessatti manni barumsaa sadarkaa 2 ffaa barattoonni Kiristiyaanaa lakkoofsi isaanii gara kuma tokko (1000) ta'u itti barachaa turan ni jira ture. Biyyoota Afrikaa 53 keessaa baayyina ummataan kan Oromoo caalan biyyoota afur duwwaa dha. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu. This is the map of Addis Ababa (the current size is the small circle with black boundaries in the middle. Barruu Qoraasumaa/ Qorasuma Magazine, Adama. Mee amma seenaa Jarmanootaa keessaa as irratti waa haa kaafnu. Akkuma seenaa biyyoota Afrikaa kanneenii faana seenaa Qabsoon saba Oromoo keessa darbe yoo yaadanne, sochiin barattoota Oromoo seenaa fakkaataa qaba. 5 miliyaan jedhee ka’e. Bifuma kanaan imaammanni inni Afrikaa akkasumas Itoophiyaa irratti qabaachuu malu maal akka tahe guututti hubachuun nama dhiba. Haa ta’u malee, diinagdeen biyyoota Afrikaa kan naannoo sab-sahaaraa dhiibbaa balaa kanaa dandamachuudhaan guddina gaarii agarsiisaa jiru. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53 - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Taammanaa Bitimaa irraa | Ebla 24, 2014 DURAANDURSA Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee afran dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Namni dhalootaan Awurophaa-lammii Faransaa kitaaba seenaa "The Oromo Great African nation /1901/" jedhee barresse Maqaan F. Tahus haalli kan hin tasgabbaawin tahuufi ittuu hammeessuu namoonni garasii dubbifne himan. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:-Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Gaazexeessitoonni Dhaabbaata radiyoo fi televiziyoona oromiyaa lakkoofsaan 18 tahan hojiirraa kan dhaabaman badii fi akeekkachiisa tokko malee, gaafa waxabajji 25 akkuma hojiif gara waajjiira dhaabatichaa dhuufaniin hojiirra arihamuu saanii kan baraan yoo tahu, sababa malee hojiirraa. Nuti mi seensonni hawaasoota oromoo biyyoota Awuropa keessaa dhufne seminaara kana irratti hirmaachuun rakkoolee jireenya hawaasummaa, siyaasaa, fi dinagdee gaanfa Afrikaa keessa jiruu fi keessumattuu hacuuccaa mootummaan TPLF (Wayyaanee) saba Oromoo fi saboota Impaayera Itophiyaa keessa jiraatan irratti raawachaa jiru ilaalchisee ibsa. Daandii Xiyyaara Itoophiyaatiif: Guyyaa hardhaa Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa biyyoota 30 irraa balalii dhaabuu ibse. Guddinni diinagdee waliigalaa Itiyoophiyaa kan baay’ee dinqisiifatamu yoo ta’u innis guddina giddugaleessa diinagdee Afrikaa. Lola geggeeffamaa jiruun ammoo namoonni hedduun qe’ee isaanii irraa baqatanii jiran. Akkuma beekkamu mootummaan biyyoota Afrikaa yeroo kufaatii isaa waa balleessee deema. Wayyaaneen Afrikaa Bahaa Keessatti Muddamte! (Madda Oduu ABO, MOA, Finfinnee, Sadaasa 24, 2010)Humnooti tikaa Wayyaanee biyyoota ollaa keessaa baqattoota humnaan gara biyyaatti deebisuuf karoorfattee hojjachaa akka jirtu maddeen keenya gabaasan. Isa biyyoota Afrikaa kan akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa fi Repuplika Afrikaa Kibbaa faatti: leencota, arboota, sattawwaalee fi harrediidolee faa imaltoonni Faranjii dhaqanii doowwatan san, kunoo mootummaan Habashaa, ee mootummaan warra Wayyaanee uummatoota keenya kana irratti adeemsisaa jira. Yeroo baayyee rakkoo Itoophiyaan liqaa alaatiin qabdu irratii yoon namoota faana hasa'u, deebiin ani argachaa ture "rakkoon Itoophiyaa kan biyyoota Afrikaa biroo iraa hagas mara addaa miti" kan jedhuudha. Phaaphasiin Habashaa sunis: "maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!", jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. karaa tokkoon mirgoota, fedhii fi faayidaa woliigalaa biyya Tokko kan. 5 miliyaan jedhee ka’e. Namoonni hanqooni akka Alandiroof Oromoon ammayyumma dhabuu isaatirrayyu ammayyumma biyyattiyyu kan dhabbamsiisefii bayyatti duubatti hambise isa jechuu jalqaban. Gatiin Gatiin qar. Keessumattuu biyyoonni Afrikaa haalaa qilleessaafi qabeenya uumamaatiin badhaatuu taatulle, gargaarsi biyyoota alaa Afrikaaf soora galaa ittiin bu-lan taeeraaf. Dorgommichi rammaddii garaa garaa 7 gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u,Meemmeen ministiraa Dooktar Abiy sagalee kenname keessaa dhibbeentaa 85 argachuun injifate. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72. Gabaasni Siscon qabatee bahe akka addeessutti 'Sea Turtle' maqaa jedhuun duulli baname Biyyoota 13 keessa kan socho'u dhaabbileen 40 xiyyeeffaannoo jala jira jedheera. Ee, isaan Afrikaa teenya "qaroomsuuf dhufaniitoo" qabeenya fi leecalloo Afrikaa kan akka: sabbuu ("gold"), diggaa ("diamond"), sibiila ("iron"), sibiilboora ("copper"), meeta/ meetii ("silver") faa saammachuun biyyoota ofii misoomsanii teeknolojii fi saayinsiin sokkuu dandayani. Ethiopia cannot afford state collapse. Haga diqqoo yaadaan silim jedhee yoosuu haadha manaa isaa Pat bira bilbile. Deebii isaa garuu innuu ifatti waan beeku hin fakkaatu. Sababni isaas teessoo gamtaa Afrikaa waan taateef, gayee cimaa isheen naanno gaanfa Afrikatti taphattuuf, shoora isheen qama nagaa eegdu mootummoota gamtoomanii keessaatti taphattuuf, dhimmota farra shororkeessummaa, gargaarsaafi baqattoota irratti mootummoota dhiyaa wajjin waan hojjattuuf akkasumas guddina missomaa agarsiisa jirti jedhamuufi. Waraanii kun nagaa Afrikaa eegaaf jedha itti gaafatamaa waraan Amerikaa Afrikaa jiruu, Major General Rodger Kilaawiiti. kanaafuu akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. maqaa baasuu 3. Welcome! Log into your account. ffaa Adooleessa 11 bara 2014 (11. Karoorii isii akka dureeyyiin addunyaa akka dansaa Afrikaa keessatti hujii hojjatanii akka namii biyyuma keessatti hujii argatu tolchuu. This is the map of Addis Ababa (the current size is the small circle with black boundaries in the middle. dhaaba seeraan uggurman deeggara maqaa jedhuun kan himatamudha. Publishing Magazines. Hoggantoonni Biyyoota Gamtaa Afrikaa Karooraa Traamp dhimma Baha Jiddu Galeessaa ilaalchisee baase kan hin deeggarre tahuu ibsan #Al_jazeeraa_Afaan_Oromoo February 10, 2020 Hoggantoonni Afrikaa. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa biroo waliin yoo madaalamtu. com Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. 0-8 Dabballee Barataa(qananii) Guduruu 8-16 Ittimakoo (G. Posted in: Uncategorized. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miliyoona 40 ol ta’aniin dubbatama. OMN:Oduu Wax. Saba guddicha naannoo Gaafa Afrikaa kana akkanatti sulphisuuf aggaama? Handhuurri gaafii kiyyaa garuu akkamitti namni barumsa addunyaan teenya tun yeroo amma kana qabduun eebbifamee baye, waamsa akaadamii ("academic titles") kan "Dr. Sababni woraana somaaliyaa keessaa isii basise yoo gaafatamtu woyyanene kan jettu 'deeggaraa hawaasa addunyaa dhabuudha. Gosoota Oromoo Pdf. Hojii argachuun ammoo yeroo ammaa ammoo dorgommii dhaan kan guutee dha. Sunis falammiin biyyoota Gaanfa Afrikaa keessatti deemaa turee fi jiru falammii isaan keessatti deemaa turee fi jiru wajjin walitti hidhamuu isaanii ti. Kuni ji'a muraasa booda diinagdee biyyattii waan dugda kuteef mootummaan appartaydii hidhamtoota hiikee. 40 irratti Mieessaatiif kennaadhaan kenneeraaf jedhanii raawwannuuf kan yoo jiraate, beeksifni kun bahee maqaa isaaniitiin Magaalaa iyyannoo fi waliigaltee isaanii wal qabsiisanii hanga guyyaa 20tti yoo dhiyaachuu baate maqaa Nageellee ganda 03 keessatti argamu Lakk. Ummatoonni Gaafa Afrikaa qubatan ,hedduun akka maqaa isaanii ufiin beekanii utuun taane seenaa keessatti ummatoota biraa fi humnoota gargaa garaa seenaa keessatti argaman waan ittiin yaamaniin awwaatu ,fakkeenyaaf ummatoota Kuushii naannoo Laga Abbaa Yaa,aa qubatan sadeen jedhamee waggooat 3500 dura Muusaan (Nabi Muusaan ) kan irraa barreesse. Maqaa Albaanii Oromoo ykn Albaanii biyya teenyaa jedhuun Sheekkan Isa beekan Isa boodaa Isaan yaaman. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. Amantaan kanaan walfakkaatu biyyoota Afrikaa baayyeefi biyaa teenya keessittis akka turan ragaani ibsa. Amata 45 oliif barsiisuudhaan beektoota hedduu uumuu dandahee jira. Biyyoota maqaa dimookiraasin paarlamaan bulaan keessa Itoophiyaan tokko. As far as the material is used for the sole purpose of promoting Afaan Oromo, the site and its content can be used for free and without limitation. Xinxallich garee kamuu xuquu yookiin qeequu hinyaalu, garuu rakkoo mooraa Qabsoon bilisummaa Oromoo hudhaani yeroo xuxuquu. ----- Kutaa 2ffaa Nageenyi amansiisaan dhabamuun gama hawwata. Oromiyaan bal’ina lafaatin biyyoota Afrikaa 50 ol ta’an keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Oromiyaa keessatti ummatni keenya yeroo ammaa waraana Mootummaan nama nyaatan Woyyaanee irratti bane keessa jira. Agartuu Qeerroo torban kanaa Qalbeessaa Dhangi'aatiin Caamsaa 3, 2018 Hordoftoota agartuu Qeerroo torbanii, haala torban kana mata duree labooba Warraaqsaa jedhun isiniif qabannee dhiyaannerra. We are forced to change the dates ,because we haven't received list of students assigned to Our University. Arrange the following according to the ahove: I. Yaa'ii biyyoota badhaadhan torbaa G7 irratti aangawoota biroo affeeraman keessaa Pirezidantiin Afrikaa Kibbaas argamanii kan turan ta'us miidiyaan Ameerikaa aangawaa kanaan ''hoogganaa adda hin. Guddina Afaan Oromoof oola taanaan, yaada asiratti ibsame dhiisii daadooyyuu siifan dhufa. Citizen Lab kompiitaroonni biyyoota kanniin keessatti mosajji kanaan basaasaman kan eennuu faa akka ta’e ifa godhuu irraa uf qusateera. Jermeniin nama baruma baraana Afrikaa keessaa baqatuu falii dhahuuf mala keessaa tokko akka Afrikaatti namii hedduun hujii argatu tolchuu. Siyaasa Gaanfa Afrikaa. Tasfahun Camadaa ilaalchisuun ibsa ABO IBSA KANA AFAAN INGILIZIN DUUBISUUF ADDANA TUQAA Qarriffaan Bulguu Lafee Ilmaan Oromoo Qulqulluu Qorquu Barate, Tesfahun Camadaas Illee Alanfate Seenaa Gabaabaa Injinar Tasfaahun Camadaa Gurmeessaa Injinar Tasfaahuun Camadaa abbaa isaa Obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmee isaa Aadde Giddinesh Beenyaa irraa. Sababni isaas teessoo gamtaa Afrikaa waan taateef, gayee cimaa isheen naanno gaanfa Afrikatti taphattuuf, shoora isheen qama nagaa eegdu mootummoota gamtoomanii keessaatti taphattuuf, dhimmota farra shororkeessummaa, gargaarsaafi baqattoota irratti mootummoota dhiyaa wajjin waan hojjattuuf akkasumas guddina missomaa agarsiisa jirti jedhamuufi. Kanaafuu wantiin jechuu barbaadu yoo jiraate baqattoonni Oromoo Keeniyaas tahee biyyoota garagaraa keessa jiraatan marti qophaa'ummaan qaamootaas tahee namoota dhunfaa kan nu shoorarkeessuufi maqaa amantaa, siyaasaa, naannummaa, gosummaa, kutaa, hawaasummaa fi kkf maraan baqattoota Oromoo walitti buusuuf sochoo'an mara xiyyeeffannaa isaanii. Qo’annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Sana booda waggaa torbatti mana barumsaa seenan. ISM TASK FORCE" jedhamu biyyoota Afrikaa keessaa biyyoonni akka Ugaandaa, Keeniyaafi Xoophiyaa mis-eensa itti ta'an dahoo maqaa shororkeessummaa adam-suufi dhabamsiisuu jedhuun ijoollee Oromoo roorroo baqattee bifa baqattummaatiin biyya ollaa jiraattu daldala siyaasaaf oolchee ture. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. 163/2003 Waamama Maqaa. Warrii Arabaa fi Afgaan ardii sun keessatti baqataa Afrikaa,kaambii baqataatti fulaa baqataa itti kuusan cufatti warra Afrikaa dhufe,warra akka nama biyya lammeessootti. Mana hidhaa Qaalliitti keessatti kan du'e Ing. Ibsa Ejennoo Dhaabota Bilisummaa Oromoo. Kuni biyyoota Arabaa, biyyoota warra Barbar, biyyoota Adaala Sahaaraa keessa kanneen afaanonni isaanii Hortee Hamii fi Seem jalatti ramadamu marti bifoota sadan kana qabu. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miliyoona 40 ol ta’aniin dubbatama. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. 2 posts published by GADAA DHUGAA during April 2017. Fknf Sumaaliyaa fi Suudan Kibbaa. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Ganda kana keessaa abbaa warraa 100 fi daa'imman. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Gammadii Badhaasoo irraa Torbaan darbe du'a Dr. Phaaphasiin Habashaa sunis: "maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!", jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. 7M 2 irratti ijaaramee jiru Obbo Sayid Yimaritti waan gurgurataniif,jijjirraan maqaa akka raawwatamuuf iyyataniiru. Barruu Qoraasumaa/ Qorasuma Magazine, Adama. 3 - 4/ 2012 E. Hedduumminni isaa milliona 25 gaya. Dorgommichi rammaddii garaa garaa 7 gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u,Meemmeen ministiraa Dooktar Abiy sagalee kenname keessaa dhibbeentaa 85 argachuun injifate. Afrikaa keessatti hanga ammaa biyyoonni 27 Koronaavaayirasiin isaan mudachuu mirkaneessaniiru. ODF Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa Wednesday, August 21, 20 Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa - Haala siyaasa Gaanfa Afirkaa hubachuuf akka ta'utti barruu qophaawe. Yakkoonni alkallattiin sanyii daguugan kunnen maqaa Amantaa dahoo godhatanii kan babal’atan yoo ta’u addunyaarratti saboota hedduurraan gaaga’ama fidaniiru. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53 - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Kanaafuu warri saba isaanii irratti amanttii hin qabanne human xiqqoo walitti qabaatanii maqaa bilisummaa sabaa afarsuudhaan yaroo haalli jijjiramu dantaa namumaaf argatan maqaa araaran keessaa butachuuf. Gammadii Badhaasoo irraa Torbaan darbe du'a Dr. Waan Itoophiyaan argattuufi dhabdu barreeffamaafi ragaan lafa hin keenye. Wantootni bu’uuraa dhala namaaf barbaachisan kanneen kan argamuu danda’an yoo hojjetan qofa. Dhuguma, bu'aa guddaan Macaafni Qulqulluun saba lafa irraaf buuse olii kennamuu isaaf ragaa guddaadha. Angawoonni Afrikaa Bill Clinton faarse ganna 20 booda sirna abbaa-irree diriirsanii argaman jedhame. ===== MMI Dr Abiy Ahmed hojiilee tatamsa'ina vaayraasii koroonaa ittisuu keessatti deeggarsa meeshaalee jackma … irraa argatan waliin akka itti fayyadaman biyyyoota Afrikkaaf gumaachan kan dinqisiifatamu Dr Abiy hoggaanaa ummata gurraachaa tahuu Afrikaanoonni ittiin galateeffatan Yeroo weerara COVID 19 diinagdeen biyyoota Afrikaa galii gadi aanaa. Tasfahun Camadaa ilaalchisuun ibsa ABO IBSA KANA AFAAN INGILIZIN DUUBISUUF ADDANA TUQAA Qarriffaan Bulguu Lafee Ilmaan Oromoo Qulqulluu Qorquu Barate, Tesfahun Camadaas Illee Alanfate Seenaa Gabaabaa Injinar Tasfaahun Camadaa Gurmeessaa Injinar Tasfaahuun Camadaa abbaa isaa Obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmee isaa Aadde. Sunis falammiin biyyoota Gaanfa Afrikaa keessatti deemaa turee fi jiru falammii isaan keessatti deemaa turee fi jiru wajjin walitti hidhamuu isaanii ti. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Dhukkubni kuni salphatti kan daddarbuu waan ta'eef baay'ee yaaddessaadha! Sababa kanaafis biyyoonni hedduun akka wal hin amannee fi walitti dhufeenyi biyyoota baay'ees akka addaan cituuf dirqama ta'eeti jira! Dhukkubni kuni Afrikaa keessaa ka'uun isaa dhukkuba kana salphatti too'achuuf ulfaataa godheeti jira!. maqaa gaarii ta'ee fi amantaa maamiloota hedduudhaa argachuu, to'annoo fi bulchiinsa olaanaa cimaa ta'e qabaachuu, bulchiinsa maallaqaa cimaa. Ambaasaaddar Saahilawarq Zawdee Ambaasaaddarummaan biyyoota Afrikaa afaan Faransaay dubbatan; Senegaal, Maalii, Keep Vardee, Giinii Bisaa’oo, Gaambiyaa, Giinii, Jibuutii fi Faransaayitti ramadamtee tajaajiltee jirti. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. karaa tokkoon mirgoota, fedhii fi faayidaa woliigalaa biyya Tokko kan. Gartuuwwan maqaa ummatootaan angoo siyaasaa biyyootaa dhunfatan hedduun, maqaa ummatotaan dahatanii, hanna siyaasaa geeggessuun aadaa taheera. Itoophiyaan woraana Somaaliyaa keessa quphachiiste turte baasaa jiraacuun beekameera. Biyyoota Afrikaa Giddugaleessaatti yeroo torba yoo qophaa'u, Kaameruun yeroo tokko qopheessitee afuritti shaampiyoona taateetti. National security kana akka waan qara billaa lakkuu lama qabutti fudhachuun ni danda’ama. View Telegram channel's statistics "GADDISA ISLAAMAA" - @gaddisaislama. Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf Aadde Geexee Warqinee mana jireenyaa Magaalaa Obbo Admaasuu Ruufee mana daldalaa Aanaa Agaarfaa kanmormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee hanga Shaakkisoo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin Magaalaa Agaarfaa ganda 01 keessa jiru Obbo Zawuduu guyyaa 20tti yoo dhiyaachuu baate maqaa kan galmaaee argamu. Ee, isaan Afrikaa teenya "qaroomsuuf dhufaniitoo" qabeenya fi leecalloo Afrikaa kan akka: sabbuu ("gold"), diggaa ("diamond"), sibiila ("iron"), sibiilboora ("copper"), meeta/ meetii ("silver") faa saammachuun biyyoota ofii misoomsanii teeknolojii fi saayinsiin sokkuu dandayani. buuura haaromsa keenyaati!. 2 posts published by GADAA DHUGAA during April 2017. Akka mootummaa fi biyya ofii hin qabaanne gochuuf. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Manaa --- kan tae waajjira. Qo’annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Alaabaan warra Fara'oonaa fi warra keenya Nubiyaanota duris isuma kan saba Oromoo: gurraacha, diimaa fi adii fakkaata. Tahus haalli kan hin tasgabbaawin tahuufi ittuu hammeessuu namoonni garasii dubbifne himan. Waa’ee kanaa prezidaantiin Yunaaytid Isteets Donaald Traamp Daavos Swizerland keessatti polotikoof akka ibsanti nutis ta’e biyyi keenya nagaa ta’u qaba jedhanii waan addunyaa irratti ta’aa jiru argaa. 1-Otuma Obbo Baaroon akkuma atuu jette seenan isaa qulqulluu kan homaa mudoo hinqabaanne ta’ee jiraatee – nama Bilisummaa Oromoof lubbuu saa kenne jennee fudhannee – seenan ati barreessite haala ibsuu qabuun seenaa nama kanaa hin ibsu. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. Biyya Oromoo keessa haroon Abbayyitaa chufa irra guddaa. Tarkaanfiin diddaa kun har'a bulluqee bahee kunoo biyya Afrikaa Kibbaa magaal. Isan jaalatanis, jibbanis uummata Oromoo kitila 46 (46 000 000 +) ol tahe kana Gaafa Afrikaa irraa buqqisuun ardiiwwan biroo geessanii qubachiisuu hin dandayanii, akkuma biyyoota ollaalee tahaniitti walcinaa jiraanna. Oromiyaan bal’ina lafaatin biyyoota Afrikaa 50 ol ta’an keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Dates of registrations which were announced previously Sep 26 and 27 ,now postponed to Oct. Abdulsamad Muhammed iin Afaan meeshaa walqunnamtiiti; mallattoo eenymmaatiisi. Bal'inni isii 800000 km' gaya. Alamuu Simee haala yeroorratti ibsa kennaniin akka jedhanitti walii galteen ODP fi ABO waliin taasifame karaa keenya waanti diigame tokko hin jiru. Haasawa taasisaniis maqaa Paartii Badhaadhinaan erga ummata Ityoophiyaa baga ittiin isin gahe ummata Afrikaa Kibbaaf dhiyeessaniiru. Dorgommichi rammaddii garaa garaa 7 gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u,Meemmeen ministiraa Dooktar Abiy sagalee kenname keessaa dhibbeentaa 85 argachuun injifate. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. namoota 20 gadiirratti torban sadiif qofa erga yaalamee booda maqaa. 5 19 Bitootessa Lakk. Salvaic/ jedhan akka Amantiin Aadaa Oromoo hawaasa biyya lafaatii fi Afrikaa walitti hidhatu akka maqaa Waaqaan waaman armaan duuba kanatti ibsuu ijibaata godhe. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Month: April 2017. Afrikaa Bahaa. Beniin, Laayibeeriyaa, Somaaliyaa fi Tanzaaniyaan biyyoota haaraa dhiyeenya dhukkubuchi isaaniittis. Daandii Xiyyaara Itoophiyaatiif: Guyyaa hardhaa Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa biyyoota 30 irraa balalii dhaabuu ibse. GADAA DHUGAA April 13, 2017 April 13, 2017. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Haylee Fidaa, "Sabni dammaqee, dhaabaan gurmaawee, hidhannoo argate nihinjifata" jedha ture. DHIIBBAA YEROO AMMAA BIYYOOTA AKKA LIBYA, YAMAN, FI AFRIKAA KIBBAATTI BAQATTOOTA OROMOO IRRAA GAHAA JIRU ILAALCHISEE IBSA WALDAYA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA MASRII bara 2005,ji'a 2ffaa koreen fooyya'ee filatamaniit turan maqaa koree yeroo san kaa'amanii Oromo Self-help Refugee Association (OSRA - Egypt) Registration Number: 7832. Akka isiin jettutti baqattootii biyyoota Gammooji Sahaaraa gadii dhufan, akka baqattoota ykn godaantota Siiriyaa, Afgaanii fi Iraaqii mitii miidhaa guddootti isaan irra gaha. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:-Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Xiinxala Haala Qabatama Yeroo Ammaafi Sadarkaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Irra Ga'e! Ummani Oromoo Saba /Nation/ gaafa Afrikaa keessatti guddaa fi akkasumas Afaan isaa Hausa fi Zuulutti aanee Afrikaa keessatti sadarkaa 3ffaa irratti kan argamuudha. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. Escobar Beka Bude is on Facebook. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53 - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Bara 196 keessa gaaffilee lamatu ka’e gaaffii lafaa fi gaaffii sabaa. Lola geggeeffamaa jiruun ammoo namoonni hedduun qe’ee isaanii irraa baqatanii jiran. Hoggantoonni Biyyoota Gamtaa Afrikaa Karooraa Traamp dhimma Baha Jiddu Galeessaa ilaalchisee baase kan hin deeggarre tahuu ibsan Odeeyfannoo #Nuuralhudaa February 10, 2020 Hoggantoonni Afrikaa. Qorannoon waa’ee fayyaa beeyladaa akka waaliigalatti bara dheeraaf hojjetamee tureera. Saniin alattiis, achuma jiraatee, maqaa qabsoo Oromoo tiin yaroo-yaroon biyyoota alagaa keessa daddeemuun jiruu isaa itti fufuu ni dandaya ture. Garuu, fedhiin bilisummaa tan onnee keeysaa belbeltu, sadoo fii qananii gatee, maatii isaa Rabbitti dhiisee, qabsoo hidhannoo jalqabuuf, karaa daggala Oromiyaa akka sossoohu goote. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Warrii Arabaa fi Afgaan ardii sun keessatti baqataa Afrikaa,kaambii baqataatti fulaa baqataa itti kuusan cufatti warra Afrikaa dhufe,warra akka nama biyya lammeessootti. Nuti mi seensonni hawaasoota oromoo biyyoota Awuropa keessaa dhufne seminaara kana irratti hirmaachuun rakkoolee jireenya hawaasummaa, siyaasaa, fi dinagdee gaanfa Afrikaa keessa jiruu fi keessumattuu hacuuccaa mootummaan TPLF (Wayyaanee) saba Oromoo fi saboota Impaayera Itophiyaa keessa jiraatan irratti raawachaa jiru ilaalchisee ibsa. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Dorgommichi rammaddii garaa garaa 7 gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u,Meemmeen ministiraa Dooktar Abiy sagalee kenname keessaa dhibbeentaa 85 argachuun injifate. Paartiin Dimookiraatawaa Itoophiyaa Tokkoo Bitooteessa bara 2011 yaada rimee, abjuu fi mul’ata hundeefama paartii isa duraa kan qaban Obbo Siisaay Dagguu yeroo duraatiif gorsaa fi barsiisaa hundeefama Paartii Itoophiyaatti Lammummaa Irratti Xiyyeefatuu kan turan, kan waggaa 15 oliitiif walbeekan hiriyyaa isaanii Barsiisaa Salamoon. January 1, 2020 Oromiyaa keessatti, POOLISNII SABAAN amhaara ta’an, biyya shororkeessaa , ILMAAN oromoo miidhaa jiran keessaa qulqulaayuu qaban jennee otuu eegnuu,. Rakkoon qabatamaan sababa dhukkuba kanaaf jiru ittigaafatamummaa fudhachuu dhiisuudhaa, akkasumas xiyyeeffannoo to'annoo fi ittisa dhukkuba ka'aa/akka taasaa mul'atu irraatti hanqina hubannaa fi sochii to'annoo. Kunis maqaa soorata addunyaarraa baduurra jiranuu qaba. Waan kana kessa galle ibsuu baannus karaaleen biyyoonni guddatan jedhamanu biyyoota hin guddatin akka afrikaa irratti dhiibbaa tasisan kessaa (national security) kan jedhanii. Akeeka barruu tanaatiif meeshaa walqnnamtii tahuu isaa haafuulleeyfannu. your username. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. Akkuma seenaa biyyoota Afrikaa kanneenii faana seenaa Qabsoon saba Oromoo keessa darbe yoo yaadanne, sochiin barattoota Oromoo seenaa fakkaataa qaba. Maqaa kollegiiti (Eton College - malee Eton School miti). Wayyaaneen Afrikaa Bahaa Keessatti Muddamte! (Madda Oduu ABO, MOA, Finfinnee, Sadaasa 24, 2010)Humnooti tikaa Wayyaanee biyyoota ollaa keessaa baqattoota humnaan gara biyyaatti deebisuuf karoorfattee hojjachaa akka jirtu maddeen keenya gabaasan. Koongoo Kiinshaasaan yeroo lama waancaa yoo fudhattu, Zaayer ammoo al tokko carraa argatteetti. Obbo Asaffaa Alii mana jireenyaa Magaalaa Laaloo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin argamu lakk. Bulchiinsii Traamp maqaa biyyoota torba tarree ugguura imalaa keessa seensisuuf karoorfachuu isaa dhaabata oduu polotikoo gabaasee jira. ABO'n kaleessas jabaadha, har'as jabaadha (Caalaa Hayiluu Abaataan) Jaarmiyaaleen adda baasaa bilisummaa baroota hedduu qabsoorra turanii kaan isaanii milkaahanii yoo saba isaanii bilisoomsan, kaan isaanii immoo kan badan xiqqaa miti. Yerooblog Freedom of Expression, News & Views Leave a comment October 28, 2015 December 25, 2015 1 Minute Guddina Afaan Oromootiif Gaheen Miidiyaa Guddaadha! Afaan Oromoo baroota hedduudhaaf afaan miidiyaa osoo hinta’iin tureera. Yakkoonni alkallattiin sanyii daguugan kunnen maqaa Amantaa dahoo godhatanii kan babal’atan yoo ta’u addunyaarratti saboota hedduurraan gaaga’ama fidaniiru. Akkaataan lafa, aadaa fi afaan isaa Oromoo Afrikaa keessa dabre immoo addunyaa keessatti akka beekamtu isa godheera. 7M 2 irratti ijaaramee jiru Obbo Sayid Yimaritti waan gurgurataniif,jijjirraan maqaa akka raawwatamuuf iyyataniiru. Inni duraa hariiroo firummaa dhaabbataa irratti hundaa’u yommuu ta’u, hariiroon kun jijjiiramuu gaggeessitootaa fi imaammataatiin hangas dhiibbaa keessa hin seenu [Permanent Diplomacy]. Phaaphasiin Habashaa sunis: "maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!", jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:- Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Mootummaan murna bicuu Tigiraay, lakkoofsa ummatoota Itophiyaa bara 2007 keessa geggeesseen baayyinni ummata Oromoo miliyoona 28 ti jedha. Bal'inni isii 800000 km' gaya. Barruu Qoraasumaa/ Qorasuma Magazine, Adama. Jermeniin nama baruma baraana Afrikaa keessaa baqatuu falii dhahuuf mala keessaa tokko akka Afrikaatti namii hedduun hujii argatu tolchuu. Qo’annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Fakkeenyaaf Trafficking in persons, Flesh Trade, White Slavery, Modern Slavery, kkf. Itiyoophiyaan jette jettee dhaan hin geggeeffamtu! Hiikaa Margaa tiin Biyya Itiyoophiyaa kana akkaataa isheen itti as geesse seenaan waan baay’ee dubbata. Ummatoonni Gaafa Afrikaa qubatan ,hedduun akka maqaa isaanii ufiin beekanii utuun taane seenaa keessatti ummatoota biraa fi humnoota gargaa garaa seenaa keessatti argaman waan ittiin yaamaniin awwaatu ,fakkeenyaaf ummatoota Kuushii naannoo Laga Abbaa Yaa,aa qubatan sadeen jedhamee waggooat 3500 dura Muusaan (Nabi Muusaan ) kan irraa barreesse. Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G. maqaa gaarii ta'ee fi amantaa maamiloota hedduudhaa argachuu, to'annoo fi bulchiinsa olaanaa cimaa ta'e qabaachuu, bulchiinsa maallaqaa cimaa. Odolli Arabaa kuni ardii Eeshiyaa keessatti haa argamuyyuu malee ardii Afrikaa fi ardii Awroppaatti dhiyoodha. Nama dalagaa barbaadu hunda dorgommii cimatu isa eeggata. As far as the material is used for the sole purpose of promoting Afaan Oromo, the site and its content can be used for free and without limitation. Full text of "Nabiyyicha waadaan seenameef-the promised prophet" See other formats X. Biyyoota heddu keessatti, inni Afrikaa daran hamaadha, hireen dalagaa argachuu dhiphataati kan deemaaru; inni Itoophiyaa adda fakkaata. Seenaa Hundeefama Paartii Dimookiraatawaa Itoophiyaa Tokkoo. Abdulsamad Muhammed Afaan meeshaa walqunnamtiiti; mallattoo eenymmaatiisi. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72. Ibsa Bara Haaraa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname Falmii mirga Oromoo fi dhumaatii uumata Oromoo irraanis lammiileen Oromoo biyyoota ambaa jiraatan tokkummaan dhaabbatanii mirga sabaa falmuu irratti eenyummaa fi jalaala biyyaaf qaban muldhisanii jiru. WHO'n akka jedhetti, Ardi Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasiin koroonaa irratti argamuu gabaafame torbee tokkotti 43% akka dabaleefi, kunis weerarri vayirasichaa Afrikaa keessatti daran hammaatuu mul'isa jechuun akeekkachiise. your password. Saniin alattiis, achuma jiraatee, maqaa qabsoo Oromoo tiin yaroo-yaroon biyyoota alagaa keessa daddeemuun jiruu isaa itti fufuu ni dandaya ture. Karaa qorattoota addunyaa guutuurraa walitti dhufanii fi komishiinii 18ffaa biyyoolessaa omishni 700 ol biyyoota 50 filatameera • Karaa jaatanii Mercati della Terra jedhamuun yayyabichi misooma fiduuf walitta dhufeenya. Dhukkubni kuni salphatti kan daddarbuu waan ta'eef baay'ee yaaddessaadha! Sababa kanaafis biyyoonni hedduun akka wal hin amannee fi walitti dhufeenyi biyyoota baay'ees akka addaan cituuf dirqama ta'eeti jira! Dhukkubni kuni Afrikaa keessaa ka'uun isaa dhukkuba kana salphatti too'achuuf ulfaataa godheeti jira!. Ani immoo Muddee 30,1922⁠tti yommuun dhaladhe maqaa Kileetan Jeems Wuudwoorz, obboleessa qopheessaa Warri koo waaʼee hiriyoota gaaʼelaa hidhata isaanii taʼan Biraawunii fi haadha manaa isaa warra yeroo sanatti Afrikaa Lixaa jiran dinqisiifannaadhaan dubbatu turan. Meeshaa nu caalaafi nudursanii argachuun isaa umni akka walgatu taasisee mootummoota Habashaa nurraatti rorrisiise jaarraa heedduuf. July 3, 2018 July 3, 2018 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment The hitherto dominant ruling elite from Tigray is either hibernating or in disarray. Gartuuwwan maqaa ummatootaan angoo siyaasaa biyyootaa dhunfatan hedduun, maqaa ummatotaan dahatanii, hanna siyaasaa geeggessuun aadaa taheera. “TOKKUMMAAN” DHAADANNOO FI HAWWIIN HIN DHUGOOMU! Posted: Ebla/April 2, 2014. Beekumsa Walii Gala. Olola maqaa diasporaan oofamu fi gantoota qabsoo bilisummaa Oromoo diigaa turanii fi warra wayyaaneef basaasaa turetu har’a maqaa diaspora jedhu dahoo godhachuun gara Oromiyaatti maqaa ilmaan Oromoo biyyoota hambaa jiraniin gala jira waan ta’eef kun ergamtoota wayyaanee ta’uu uummata keenya hunda ni hubachiifna. Hawaasootni Oromoo Biyyoota ambaa jiraatan hundi yeroo tokkotti ijoollee keenya kana waliin dhaabbachuu fi hiriira bayuun,waan wayyaaneen irratti raawwate kana,addunyaa maratti dhageesisa jiru. July 3, 2018 July 3, 2018 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment The hitherto dominant ruling elite from Tigray is either hibernating or in disarray. Alamuu Simee Itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. Dubbiin sagalee ykn qooqa qofaan gargaaramanii walitti dubbatanii. Paartiin ANC paartii dhaloonni walharkaa fudhuun ijaaran ta’uu kaasaniiru. Xinxallich garee kamuu xuquu yookiin qeequu hinyaalu, garuu rakkoo mooraa Qabsoon bilisummaa Oromoo hudhaani yeroo xuxuquu. Alamuu Simee haala yeroorratti ibsa kennaniin akka jedhanitti walii galteen ODP fi ABO waliin taasifame karaa keenya waanti diigame tokko hin jiru. Qo'annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Kunis tamsa'ina koronaavaayirasii ittisuuf tarkaanfiiwwan fudhataman keessaati. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. 844 Mal · 41 Personen sprechen darüber. Waraanii kun nagaa Afrikaa eegaaf jedha itti gaafatamaa waraan Amerikaa Afrikaa jiruu, Major General Rodger Kilaawiiti. Karaa qorattoota addunyaa guutuurraa walitti dhufanii fi komishiinii 18ffaa biyyoolessaa omishni 700 ol biyyoota 50 filatameera • Karaa jaatanii Mercati della Terra jedhamuun yayyabichi misooma fiduuf walitta dhufeenya. Namni Waaqaan bulu kana bira darbee lola hin seenu. Guddina Afaan Oromoof oola taanaan, yaada asiratti ibsame dhiisii daadooyyuu siifan dhufa. Haati Oromoo ilma isii tokkicha diina gara-nyaattoo dhala namaatiif hin qabneen dhala ofii dhabdee mar'imaan isii belbelaa ijji harmee Oromoo imimmaan fixattee coraan namummaa irraa dhumee, akka guuyyeetti ibiddaa gaddaatiin waxalamaa jirti. Nuti Kiristiyaanonni ilaalcha Addunyaa (world view) Macaafa Qulqulluu irratti hundaa'e fi Waaqayyos ilaalchisee hubannaa Macaafa Qulqulluu iraa madde akkuma qabnu hunda; Musliimonnis waaq-qo'anna (theology) itti amanan irratti kan hundaa'e ilaalcha addunyaa ni qabu. Kana jechuun araara san institutionalize hin goone. Saniin alattiis, achuma jiraatee, maqaa qabsoo Oromoo tiin yaroo-yaroon biyyoota alagaa keessa daddeemuun jiruu isaa itti fufuu ni dandaya ture. Gabaabatti waliif galteen koloniyaalismii Tophiyaa fi Imperiyalismii biyya lafaa giddu jiru yeroo kanatti jalqabame. Oromia Peace. National security kana akka waan qara billaa lakkuu lama qabutti fudhachuun ni danda'ama. Akkuma beekkamu mootummaan biyyoota Afrikaa yeroo kufaatii isaa waa balleessee deema. "(a) "trafficking in persons" shall mean the recruitment,. Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf Aadde Geexee Warqinee mana jireenyaa Magaalaa Obbo Admaasuu Ruufee mana daldalaa Aanaa Agaarfaa kanmormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee hanga Shaakkisoo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin Magaalaa Agaarfaa ganda 01 keessa jiru Obbo Zawuduu guyyaa 20tti yoo dhiyaachuu baate maqaa kan galmaaee argamu. This is the map of Addis Ababa (the current size is the small circle with black boundaries in the middle. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. Ergamtootni. Sito dove troverete tutti i tipi di Smartphone, smartwatch, tablet, pc ultimo modello e molto altro. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Waldhibdeen Tibbana Biyyoota Arabootaa Garee GCC ( Gulf Cooperation Council) Maalirraa Madde? Hiwi Anole - Wax/2016 ——————————- Guyyoota muraasa dabran keessatti dhimmoota Adduunyaa irratti mudatan. DHIIBBAA YEROO AMMAA BIYYOOTA AKKA LIBYA, YAMAN, FI AFRIKAA KIBBAATTI BAQATTOOTA OROMOO IRRAA GAHAA JIRU ILAALCHISEE IBSA WALDAYA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA MASRII bara 2005,ji'a 2ffaa koreen fooyya'ee filatamaniit turan maqaa koree yeroo san kaa'amanii Oromo Self-help Refugee Association (OSRA - Egypt) Registration Number: 7832. Maaliif yoo jenne baha Afrikaa keessatti sabni Oromoon wal hin daangesineen saba muraasa. Salvaic/ jedhan akka Amantiin Aadaa Oromoo hawaasa biyya lafaatii fi Afrikaa walitti hidhatu akka maqaa Waaqaan waaman armaan duuba kanatti ibsuu ijibaata godhe. Fknf Sumaaliyaa fi Suudan Kibbaa. Biyyoota Afrikaa maraa keessatti rakkoon 'map' biyyoota Afrikaa humnoota gabroonfattoota duraatiin shooramee itti kennamerraa maddee fi bulchitoota gurmuu xiqqaa hawaasa /biyya guddaa irreen bulchaniituu bara "Lola qabanaayaa /Cold War/"jedhamurraa diriire dhawaataan dhaalamaa dhaloota amma jiru dhaqqabe. Jechii isaa kun haala amma Oromoon keessa jiru wajjin kan walqabatu waan ta'eefan maqaa nama du'ee kaase. Amma immoo maqaa shororkeessummaan qawwee, taankii, ilaaltuu halkanii, saataliytii, drioonii, xiyyaara waraana, konkolaattota waraana, leenjii loltummaa kkf biyya akka Amerikaarraa fudhachaa jiru. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Duula aggaammii jabaa kanaaf Biyyootni Afrikaa Baha Giddugaleessaafi Kibbaa bahaa fagoo xiyyeeffannoo keessa galuun himameera. Wollega University. Paartiin ANC paartii dhaloonni walharkaa fudhuun ijaaran ta'uu kaasaniiru. dhaabbille Oftultoota, haala biyyoota nannoo ganfaa Afrikaa, fi haala addunyaa kan xinxaleef hiikkaa isaan qabsoo keenyaaf qaban akeekeraa. Akeeka barruu tanaatiif meeshaa walqnnamtii tahuu isaa haafuulleeyfannu. Walumaa gala Afrikaa keessatti baayyina namoota dubbataniin Arabbifaa, fi Afaan Hawusaatti aanuun sadarkaa 3ffaa irratti argama. ODP'n walii galtee diige tokko hin qabu. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. Yakkoonni alkallattiin sanyii daguugan kunnen maqaa Amantaa dahoo godhatanii kan babal’atan yoo ta’u addunyaarratti saboota hedduurraan gaaga’ama fidaniiru. Faranjoonni biyyoota Afrikaa jaarraa hedduuf dhukaasa Qawweef meeshaa ammayyaan bitaa turan. Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G. Karaa kanaan kan danda’amu illee yoo ta’e, biyyoota diingadee fi teeknoolojii dhaan guddatan, biyyoota diimookraasiin keessa jiru keessati malee keessumaayuu biyyoota akka Afrikaa keessatti waan danda’amu natti hin fakkaatu. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72. Agartuu Qeerroo torban kanaa Qalbeessaa Dhangi'aatiin Caamsaa 3, 2018 Hordoftoota agartuu Qeerroo torbanii, haala torban kana mata duree labooba Warraaqsaa jedhun isiniif qabannee dhiyaannerra. Karaa kanaan kan danda’amu illee yoo ta’e, biyyoota diingadee fi teeknoolojii dhaan guddatan, biyyoota diimookraasiin keessa jiru keessati malee keessumaayuu biyyoota akka Afrikaa keessatti waan danda’amu natti hin fakkaatu. Guyyaan sabootaa, sablammootaafi ummatoota Itoophiyaa 11ffaan hara kabajama Fiidal Kaastiroo. Oromoon bara 1991-1992 (bara mootummaa ceehumsaa) akkuma ABO waliin dhaabachuun biyya abbaa issaa Oromiyaa falamacuuf waada gale, WBO waliin goolee Oromiyaa hundaa keessati wareegama. Maatiisaanii keessaas namni yeroo jalqabaaf mana barumsaa dhaqe isaanidha. ffaa Adooleessa 11 bara 2014 (11. com gubattiyoo dubbisuu odoma arguu dhugaa ta'uu isaa mame. Qophii Biyyota Afrikaa keessaa naannoo Kenyatti gageefachuuf yaalan akka maletti irraa fashaluun isaa nu hundi dhageenyee jira. ===== MMI Dr Abiy Ahmed hojiilee tatamsa'ina vaayraasii koroonaa ittisuu keessatti deeggarsa meeshaalee jackma … irraa argatan waliin akka itti fayyadaman biyyyoota Afrikkaaf gumaachan kan dinqisiifatamu Dr Abiy hoggaanaa ummata gurraachaa tahuu Afrikaanoonni ittiin galateeffatan Yeroo weerara COVID 19 diinagdeen biyyoota Afrikaa galii gadi aanaa. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. ===== MMI Dr Abiy Ahmed hojiilee tatamsa'ina vaayraasii koroonaa ittisuu keessatti deeggarsa meeshaalee jackma … irraa argatan waliin akka itti fayyadaman biyyyoota Afrikkaaf gumaachan kan dinqisiifatamu Dr Abiy hoggaanaa ummata gurraachaa tahuu Afrikaanoonni ittiin galateeffatan Yeroo weerara COVID 19 diinagdeen biyyoota Afrikaa galii gadi aanaa. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan. WHO'n akka jedhetti, Ardi Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasiin koroonaa irratti argamuu gabaafame torbee tokkotti 43% akka dabaleefi, kunis weerarri vayirasichaa Afrikaa keessatti daran hammaatuu mul'isa jechuun akeekkachiise. Urgent Notice to all newly assigned students of Wollega University. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miliyoona 40 ol ta'aniin dubbatama. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Garuu maqaa biyyoota kanaa hin ibsine. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. Garuu, fedhiin bilisummaa tan onnee keeysaa belbeltu, sadoo fii qananii gatee, maatii isaa Rabbitti dhiisee, qabsoo hidhannoo jalqabuuf, karaa daggala Oromiyaa akka sossoohu goote. Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne. Sana booda waggaa torbatti mana barumsaa seenan. Jarreen maqaa Kiristaanummaa isaanitiin,”Oromoon nu warra Kiristaanaa fixuufi” jechuun, meeshaa-waraanaa kan ammayyaa humnota Oroppaa irraa argatanii mataa irraa hamma miilaatti hidhatan san, Oromoon Gullallee meeshaa-waraanaa kan duudhaa: eeboo, wantaa (gaachana), shootala (“goraadee“), furrisa, furguggee (murxuxxee), gajaraa, ablee. 2 posts published by GADAA DHUGAA during April 2017. Guca Qabsoo Oromootiin. Amantaan kanaan walfakkaatu biyyoota Afrikaa baayyeefi biyaa teenya keessittis akka turan ragaani ibsa. 19 Bitootessa 8 3bara Caamsaa bara2008 2009 Gatiin Gatiin qar. We can kick out the dictator TPLF of Ethiopian government from our country Oromia with the struggle of Oromo People!!!. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72. Haalli tokkummaa Oromoo waliigala bara 2014 keessatti muldhate jabinaan itti fufuun. Last September, Ethiopian victims submitted a complaint about the program to the World Bank Inspection Panel, which is tasked with investigating whether or not the Bank complies with its own policies to prevent social and environmental harm. Lubbuu baay’eetu itti dhabame, dhiigatu itti dhangala’e, lafee lammilee isheetu itti cabe akkasumas qaama hedduutu itti hir’atee as ga’e. We are forced to change the dates ,because we haven't received list of students assigned to Our University. Gaazexeessitoonni Dhaabbaata radiyoo fi televiziyoona oromiyaa lakkoofsaan 18 tahan hojiirraa kan dhaabaman badii fi akeekkachiisa tokko malee, gaafa waxabajji 25 akkuma hojiif gara waajjiira dhaabatichaa dhuufaniin hojiirra arihamuu saanii kan baraan yoo tahu, sababa malee hojiirraa. Mootummaan murna bicuu Tigiraay, lakkoofsa ummatoota Itophiyaa bara 2007 keessa geggeesseen baayyinni ummata Oromoo miliyoona 28 ti jedha. Biyyoota garbummaa jala turaniif jiran hedduun, gochaawwaan sanyii balleessuu yeroo gara yerootti garboonfataan irra gahaa tureera. Garuu yeroo baay'ee kan ta'u yoo mootummaan kufaatitti dhiyaatu. Yaada koo har’aa , yk kutaa 2ffaa, qabxiilee lama, kan kutaa 1ffaa keessatti itti fayyadameenin eegala. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Wantootni bu’uuraa dhala namaaf barbaachisan kanneen kan argamuu danda’an yoo hojjetan qofa. Afrikaa Kibbaa keessatti manni barumsaa sadarkaa 2 ffaa barattoonni Kiristiyaanaa lakkoofsi isaanii gara kuma tokko (1000) ta'u itti barachaa turan ni jira ture. biyyoota Afrikaa kan naannoo sab-sahaaraa dhiibbaa balaa kanaa dandamachuudhaan guddina gaarii agarsiisaa jiru. Isan jaalatanis, jibbanis uummata Oromoo kitila 46 (46 000 000 +) ol tahe kana Gaafa Afrikaa irraa buqqisuun ardiiwwan biroo geessanii qubachiisuu hin dandayanii, akkuma biyyoota ollaalee tahaniitti walcinaa jiraanna. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miliyoona 40 ol ta'aniin dubbatama. Footoo Faayila keessaa. Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan kaaree meetira 249. Jermeniin nama baruma baraana Afrikaa keessaa baqatuu falii dhahuuf mala keessaa tokko akka Afrikaatti namii hedduun hujii argatu tolchuu. Biyyoota Dimokiraasiin dhugaa dagaage keessatti, gareen barbaade paartiin siyaasaa kanneen biroon jiraattu waan taateef maqaa dimokiraasii jedhamu kana dhaga'uu kan. 844 Mal · 41 Personen sprechen darüber. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. Fknf Sumaaliyaa fi Suudan Kibbaa. Mootumootni akkasii haqaa fi mirga siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, afaanii, seenaa fi kkf lammiileen biyya abbaa isaani irratti qabaatu qaban humnaan ukaamsani, rakkoo akkasuma wal diddaa politikaa uumu. Afaanni Oromoo afaan Oromiyaa , Somaliyaa, Kenyaa, fi Biyyoota Gaanfa Afrikaa biroo keessatti baroota kumaatamaaf ballinaan dubbatama. Sirni waaqeeffannaa ganamaa akkaataa ittiin uumaan uumama ilaalu safuufi duud maa ummatichaa ibsuu kan danda'an baay'een K n maqaa dhawamaniidha. Oromia Peace. Ambaasaaddar Saahilawarq Zawdee Ambaasaaddarummaan biyyoota Afrikaa afaan Faransaay dubbatan; Senegaal, Maalii, Keep Vardee, Giinii Bisaa’oo, Gaambiyaa, Giinii, Jibuutii fi Faransaayitti ramadamtee tajaajiltee jirti. Karoorii isii akka dureeyyiin addunyaa akka dansaa Afrikaa keessatti hujii hojjatanii akka namii biyyuma keessatti hujii argatu tolchuu. Deeggarischi karaa Gamtaa Afrikaa fi Wiirtuu Ittisaa fi To'annoo Dhibee Afrikaatin biyyoota Afrikaaf kan laatamudha. Isa biyyoota Afrikaa kan akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa fi Repuplika Afrikaa Kibbaa faatti: leencota, arboota, sattawwaalee fi harrediidolee faa imaltoonni Faranjii dhaqanii doowwatan san, kunoo mootummaan Habashaa, ee mootummaan warra Wayyaanee uummatoota keenya kana irratti adeemsisaa jira. Urgent Notice to all newly assigned students of Wollega University. Waan Itoophiyaan argattuufi dhabdu barreeffamaafi ragaan lafa hin keenye. Kanaaf, kana baruun gahee Oromoon baha Afrikaa keessatti taphachuu qabuuf gumaachuuti isaani irraa eegama. Phaaphasiin Habashaa sunis: "maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!", jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Gabaabatti waliif galteen koloniyaalismii Tophiyaa fi Imperiyalismii biyya lafaa giddu jiru yeroo kanatti jalqabame. Bara 196 keessa gaaffilee lamatu ka’e gaaffii lafaa fi gaaffii sabaa. Bankiin kun qarshii biyyoota Awurooppaa 17 EU tti miseensa ta. Olola maqaa diasporaan oofamu fi gantoota qabsoo bilisummaa Oromoo diigaa turanii fi warra wayyaaneef basaasaa turetu har'a maqaa diaspora jedhu dahoo godhachuun gara Oromiyaatti maqaa ilmaan Oromoo biyyoota hambaa jiraniin gala jira waan ta'eef kun ergamtoota wayyaanee ta'uu uummata keenya hunda ni hubachiifna. Biyyoota dhiibbaan Macaafa Qulqulluu keessatti guddaa ta'e keesatti jireenyaa fi kabaji guddaan hammamii akka jiru ergamaan wangeelaa muuxannoo guddaa qabu irraa yeroo tokkoo ol dhaga'eera. Biyyoota walaba ta’an gidduu hariiroo afurtu jiraachuu danda’a. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. Waa’ee kanaa prezidaantiin Yunaaytid Isteets Donaald Traamp Daavos Swizerland keessatti polotikoof akka ibsanti nutis ta’e biyyi keenya nagaa ta’u qaba jedhanii waan addunyaa irratti ta’aa jiru argaa. Deeggarischi karaa Gamtaa Afrikaa fi Wiirtuu Ittisaa fi To'annoo Dhibee Afrikaatin biyyoota Afrikaaf kan laatamudha. Biyyoota heddu keessatti, inni Afrikaa daran hamaadha, hireen dalagaa argachuu dhiphataati kan deemaaru; inni Itoophiyaa adda fakkaata. Araara Ertiraa: Doftorichi lola Ertiraa akka lola obbolaata lama gidduutti tureetti araarse malee akka lola biyyoota of danda'an lama gidduutti hin araarsine. This is the map of Addis Ababa (the current size is the small circle with black boundaries in the middle. Keessattu Harreedhaaf kunuunsi hin kennamu ture. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. Jechuun, akkuma gareewwan maqaa bilisummaa Oromootiin socho'an tokko tokko amma sochiin WMOtiin gaggeeffamu Oromoota biyyoota addunyaa gara garaa keessa jiraatan sochoosee kakaasuun isaa hirriba yaroo dheeraa keessaa isaan dammaqsutti harka maratani taa'uu bira darbanii haguuggatanii rafaa turanitti jechuudha. Maaliif yoo jenne baha Afrikaa keessatti sabni Oromoon wal hin daangesineen saba muraasa. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Paartiin ANC paartii dhaloonni walharkaa fudhuun ijaaran ta'uu kaasaniiru. Abdulsamad Muhammed iin Afaan meeshaa walqunnamtiiti; mallattoo eenymmaatiisi. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. January 1, 2020 Oromiyaa keessatti, POOLISNII SABAAN amhaara ta’an, biyya shororkeessaa , ILMAAN oromoo miidhaa jiran keessaa qulqulaayuu qaban jennee otuu eegnuu,. Tasfahun Camadaa ilaalchisuun ibsa ABO IBSA KANA AFAAN INGILIZIN DUUBISUUF ADDANA TUQAA Qarriffaan Bulguu Lafee Ilmaan Oromoo Qulqulluu Qorquu Barate, Tesfahun Camadaas Illee Alanfate Seenaa Gabaabaa Injinar Tasfaahun Camadaa Gurmeessaa Injinar Tasfaahuun Camadaa abbaa isaa Obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmee isaa Aadde Giddinesh Beenyaa irraa. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. Kana jechuun araara san institutionalize hin goone. 2 posts published by GADAA DHUGAA during April 2017. Finfinnee:Walmorkii waancaa kubbaa miilaa Addunyaa ALA bara 2022 yeroo 22faaf Ardii Eeshiyaa Kuwaataaritti adeemsifama. waliin ta'ee Bilisummaa isaa mirkaneeffachuun Oromiyaa biyyoota Afrikaa keessaa tokko taasifachuuf biyya mataasaa ijaarrachuuf. Join Facebook to connect with Escobar Beka Bude and others you may know. Siyaasa Gaanfa Afrikaa. Waan kana kessa galle ibsuu baannus karaaleen biyyoonni guddatan jedhamanu biyyoota hin guddatin akka afrikaa irratti dhiibbaa tasisan kessaa (national security) kan jedhanii. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Afrikaa Bahaa. Phaaphasiin Habashaa sunis: "maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!", jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. SBOn guyyaa itti hundeeffame, Waxabajjii 15, bara 1988 irraa qabee hanga har'aan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu maraa dandamatee gumaacha oláanaa waliin waggaa 25ffaa isaa kabajuuf qophaawaa jira. Qorattotni haala kanaa nagummaan Gaanfa Afrikaa walxaxaa (complex) ta'uu ibsu. Oromiyaan bal’ina lafaatin biyyoota Afrikaa 50 ol ta’an keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Dhugaatiin Madagaskaar COVID19f qoricha jette kun biyyoota Afrikaa akka Giinii-Bisaawu fi Ikuwaatooriyaal Giiniif ergameera. 19 Bitootessa 8 3bara Caamsaa bara2008 2009 Gatiin Gatiin qar. Oromo community in Tingvoll and Møre og Romsdal came as Refugee in different years and by different way through to get Protection under the Home Office in Norway. Keessattu Harreedhaaf kunuunsi hin kennamu ture. Fakki 3ffaa kaartaa Afrikaa. Karaa qorattoota addunyaa guutuurraa walitti dhufanii fi komishiinii 18ffaa biyyoolessaa omishni 700 ol biyyoota 50 filatameera • Karaa jaatanii Mercati della Terra jedhamuun yayyabichi misooma fiduuf walitta dhufeenya. A multi-billion dollar aid program administered by the World Bank is underwriting systematic human rights abuses in Ethiopia. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. Keessattuu luuxe-baatonni hayyuu kaabaa, gama tokkoon maqaa tokkummaan keessa olaantummaa ofii mirkaneeffachuuf wixxirfachuun kufaati irra maqimaqii. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. Bara 196 keessa gaaffilee lamatu ka’e gaaffii lafaa fi gaaffii sabaa. Akkuma beekkamu mootummaan biyyoota Afrikaa yeroo kufaatii isaa waa balleessee deema. Paartiin Dimookiraatawaa Itoophiyaa Tokkoo Bitooteessa bara 2011 yaada rimee, abjuu fi mul’ata hundeefama paartii isa duraa kan qaban Obbo Siisaay Dagguu yeroo duraatiif gorsaa fi barsiisaa hundeefama Paartii Itoophiyaatti Lammummaa Irratti Xiyyeefatuu kan turan, kan waggaa 15 oliitiif walbeekan hiriyyaa isaanii Barsiisaa Salamoon. ODP'n walii galtee diige tokko hin qabu. Yaada koo har’aa , yk kutaa 2ffaa, qabxiilee lama, kan kutaa 1ffaa keessatti itti fayyadameenin eegala. Abuurraan Afrikaa Sahaaraa-gadii Bara Abuurraa jaarraa 15ffaatti jalqabe, kunis baayyinaan mootummoota naannoo qarqara galaanaa jiranirratti kan murtaa'e yoo ta'u yeroon kunis yeroo Addunyaa Haaraa. Imaammanniifi tarsimoon bulchiinsa Trump maal ta'a kan jedhu baatii dabre kana mataduree marii namuutuu ta'eee jira. Marsaa 2ffaadhan ammoo veentileetaroota 500, uffannaa ittisaa fi haguuggii mataa fi fuulaa kuma dhibba 2, safartuu ho'inaa(teermoomeetira) kuma 2, meeshaalee qorannaa miiliyoona 1, glaavota kuma dhibba 5 arjoomera. Abuurraan Afrikaa Sahaaraa-gadii Bara Abuurraa jaarraa 15ffaatti jalqabe, kunis baayyinaan mootummoota naannoo qarqara galaanaa jiranirratti kan murtaa'e yoo ta'u yeroon kunis yeroo Addunyaa Haaraa. We are originally from Ethiopia and our Tribe name is OROMO, but having fled our country because of political situation, we lived in a refugee camp in Kenya and another country. Hogganaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) yaada ogeessoonni fayyaa Faransaay yaaliin talaallii COVID-19 taasifamu Afrikaa keessatti jalqaabuu qaba jedhan qeeqan. Karoorii isii akka dureeyyiin addunyaa akka dansaa Afrikaa keessatti hujii hojjatanii akka namii biyyuma keessatti hujii argatu tolchuu. Abdulsamad Muhammed iin Afaan meeshaa walqunnamtiiti; mallattoo eenymmaatiisi. Donald Trump: Qabsoo Oromootif hiree moo balaadha? Jawar Mohammed irra Donald Trump osoo namuu akka qoosaatti laaluu filannoo pirazidantummaa Ameerikaa moo'atee hogganootaafi hayyoota biyyatti qaanyessee jira. Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf Aadde Geexee Warqinee mana jireenyaa Magaalaa Obbo Admaasuu Ruufee mana daldalaa Aanaa Agaarfaa kanmormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee hanga Shaakkisoo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin Magaalaa Agaarfaa ganda 01 keessa jiru Obbo Zawuduu guyyaa 20tti yoo dhiyaachuu baate maqaa kan galmaaee argamu. Odolli Arabaa biyyoota akka Saa'udi Arabiyaa, Yaman, Kuweet, Omaan, Bahreeni, United Arab Emirates fi Qaxaarin of keessatti qabata. Tarkaanfiin diddaa kun har'a bulluqee bahee kunoo biyya Afrikaa Kibbaa magaal. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Gabaasni Siscon qabatee bahe akka addeessutti 'Sea Turtle' maqaa jedhuun duulli baname Biyyoota 13 keessa kan socho'u dhaabbileen 40 xiyyeeffaannoo jala jira jedheera. Mana hidhaa Qaalliitti keessatti kan du'e Ing. OMN:Oduu Wax. We can kick out the dictator TPLF of Ethiopian government from our country Oromia with the struggle of Oromo People!!!. Seenaa biyyoota gara garaa kan gabrummaa jala turani fi bilisummaa argatan yoo ilaalle, qabsoo bilisummaa isaanii keessatti qabsoon hidhannoo bakka guddaa akka qabaate arguu dandeenya. Biyyoota Afrikaa Giddugaleessaatti yeroo torba yoo qophaa'u, Kaameruun yeroo tokko qopheessitee afuritti shaampiyoona taateetti. Uummanni Oromoo hundee uummatoonni Afrikaa Kaaba-bahaa irratti bu’ureeffaman erga tahee, horii-horsiisuus tahee lafa-qotuu isatu obbolaa isaa warra Kuush wajjin jalqabe jechaa dha. Akkuma beekkamu mootummaan biyyoota Afrikaa yeroo kufaatii isaa waa balleessee deema. Akkuman olitti tuqee ture, Oromoon dammaqeera. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhibbantaa ummata Itoophiyaa 32. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Citizen Lab kompiitaroonni biyyoota kanniin keessatti mosajji kanaan basaasaman kan eennuu faa akka ta’e ifa godhuu irraa uf qusateera. Welcome! Log into your account. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Meeshaa walqunnamtii hoggaa jennu moggaalee lama walitti fida; akka riqichaati isaan tajaajila jechuudha. Dorgomtoonni maqaa sirrii taeefi teessoo dorgomtoonni bakka irratti dorgomuu barbaadu maqaa waajjiraa hojjechiisu, gosa piroojektiifi iddoo hojiin itti hojjetamu ifatti barreeffamuu qaba. Marsaa 2ffaadhan ammoo veentileetaroota 500, uffannaa ittisaa fi haguuggii mataa fi fuulaa kuma dhibba 2, safartuu ho'inaa(teermoomeetira) kuma 2, meeshaalee qorannaa miiliyoona 1, glaavota kuma dhibba 5 arjoomera. Garuu Erga qorannoon taasifameen booda saamuda hunda irrattuu vaayirasiin koronaa argame. Rakkoon qabatamaan sababa dhukkuba kanaaf jiru ittigaafatamummaa fudhachuu dhiisuudhaa, akkasumas xiyyeeffannoo to'annoo fi ittisa dhukkuba ka'aa/akka taasaa mul'atu irraatti hanqina hubannaa fi sochii to'annoo. Shororkeessummaa dhiigaan shaarame…!!! - Advertisement - akka malee babal'atanii turan jechuu ni dandeenya. Kuni ji'a muraasa booda diinagdee biyyattii waan dugda kuteef mootummaan appartaydii hidhamtoota hiikee. buuura haaromsa keenyaati!. Kanaaf, kana baruun gahee Oromoon baha Afrikaa keessatti taphachuu qabuuf gumaachuuti isaani irraa eegama. Akkuma beekkamu mootummaan biyyoota Afrikaa yeroo kufaatii isaa waa balleessee deema. Bal'inni lafa ishees kiiloo meetra kaaree 600,000 (kuma dhibba jaha) olitti shallagama. Kunis maqaa soorata addunyaarraa baduurra jiranuu qaba. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Garuu, fedhiin bilisummaa tan onnee keeysaa belbeltu, sadoo fii qananii gatee, maatii isaa Rabbitti dhiisee, qabsoo hidhannoo jalqabuuf, karaa daggala Oromiyaa akka sossoohu goote. ODP'n walii galtee diige tokko hin qabu. Walumaa gala Afrikaa keessatti baayyina namoota dubbataniin Arabbifaa, fi Afaan Hawusaatti aanuun sadarkaa 3ffaa irratti argama. National security kana akka waan qara billaa lakkuu lama qabutti fudhachuun ni danda'ama. Sarara sabbata lafaa (Equator) irraa gara kaabatti digrii 2 (Moyaalee) fi digirii 12. Qo’annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Hedduumminni isaa milliona 25 gaya. Inni duraa hariiroo firummaa dhaabbataa irratti hundaa’u yommuu ta’u, hariiroon kun jijjiiramuu gaggeessitootaa fi imaammataatiin hangas dhiibbaa keessa hin seenu [Permanent Diplomacy]. 7M 2 irratti ijaaramee jiru Obbo Sayid Yimaritti waan gurgurataniif,jijjirraan maqaa akka raawwatamuuf iyyataniiru. Qorannoon waa'ee fayyaa beeyladaa akka waaliigalatti bara dheeraaf hojjetamee tureera. ----- Kutaa 2ffaa Nageenyi amansiisaan dhabamuun gama hawwata. We worked with worldwide clients as a website designing and development service provider and met their expectations successfully to run their online business successfully. Olola maqaa diasporaan oofamu fi gantoota qabsoo bilisummaa Oromoo diigaa turanii fi warra wayyaaneef basaasaa turetu har'a maqaa diaspora jedhu dahoo godhachuun gara Oromiyaatti maqaa ilmaan Oromoo biyyoota hambaa jiraniin gala jira waan ta'eef kun ergamtoota wayyaanee ta'uu uummata keenya hunda ni hubachiifna. Afrikaa Bahaa. Maaliif yoo jenne baha Afrikaa keessatti sabni Oromoon wal hin daangesineen saba muraasa. dhaabbille Oftultoota, haala biyyoota nannoo ganfaa Afrikaa, fi haala addunyaa kan xinxaleef hiikkaa isaan qabsoo keenyaaf qaban akeekeraa. Obbo Asaffaa Alii mana jireenyaa Magaalaa Laaloo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin argamu lakk. Biyytii Oromoo gaafa Afrikaa keessaa lafa bal'oo chufa irra qabdi. Dhumni jaaraa 18 ffaa fi jalqabni jaaraa 19ffaa seenaa Oromoo keessatti jalqaba bara haarayaati. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:-Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. Hayilee sanatti yoo deebine, mee maaluma-laa qaroominni Amaaraa kan inni Oromoo fi Muslimootatu barbadeesse nuun. Biyya Oromoo keessa haroon Abbayyitaa chufa irra guddaa. Ethiopia cannot afford state collapse. Lola geggeeffamaa jiruun ammoo namoonni hedduun qe’ee isaanii irraa baqatanii jiran. 3 - 4/ 2012 E. Qo’annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Bulchiinsii Traamp maqaa biyyoota torba tarree ugguura imalaa keessa seensisuuf karoorfachuu isaa dhaabata oduu polotikoo gabaasee jira. Last September, Ethiopian victims submitted a complaint about the program to the World Bank Inspection Panel, which is tasked with investigating whether or not the Bank complies with its own policies to prevent social and environmental harm. ===== MMI Dr Abiy Ahmed hojiilee tatamsa'ina vaayraasii koroonaa ittisuu keessatti deeggarsa meeshaalee jackma … irraa argatan waliin akka itti fayyadaman biyyyoota Afrikkaaf gumaachan kan dinqisiifatamu Dr Abiy hoggaanaa ummata gurraachaa tahuu Afrikaanoonni ittiin galateeffatan Yeroo weerara COVID 19 diinagdeen biyyoota Afrikaa galii gadi aanaa. Abdulsamad Muhammed Afaan meeshaa walqunnamtiiti; mallattoo eenymmaatiisi. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Seera Qubee Afaan Oromoo Pdf. Dhumni jaaraa 18 ffaa fi jalqabni jaaraa 19ffaa seenaa Oromoo keessatti jalqaba bara haarayaati. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. 5 miliyaan jedhee ka’e. Imaammanniifi tarsimoon bulchiinsa Trump maal ta'a kan jedhu baatii dabre kana mataduree marii namuutuu ta'eee jira. OROMO-GEFLÜCHTETE AUS ÄTHIOPIEN STELLEN SICH VOR. Salvaic/ jedhan akka Amantiin Aadaa Oromoo hawaasa biyya lafaatii fi Afrikaa walitti hidhatu akka maqaa Waaqaan waaman armaan duuba kanatti ibsuu ijibaata godhe. ----- Kutaa 2ffaa Nageenyi amansiisaan dhabamuun gama hawwata. Garuu, fedhiin bilisummaa tan onnee keeysaa belbeltu, sadoo fii qananii gatee, maatii isaa Rabbitti dhiisee, qabsoo hidhannoo jalqabuuf, karaa daggala Oromiyaa akka sossoohu goote. Jermeniin nama baruma baraana Afrikaa keessaa baqatuu falii dhahuuf mala keessaa tokko akka Afrikaatti namii hedduun hujii argatu tolchuu. Afrikaa Bahaa. 3 - 4/ 2012 E. Walumaagalatti Nelson Maandeellaan (Maadibaan) umriisaanii waggaa 95 keessatti ummata Afrikaa qofa osoo hintaane ummata addunyaa waa hedduu barsiisaniiru. Biyyoota Afrikaa 53 keessaa baayyina ummataan kan Oromoo caalan biyyoota afur duwwaa dha. Dr Abiy Chaansilarii Jarman Anjelaa Maarkeel waliin hariiroo biyyoota lamaanii irratti ni mari'aatu jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa hedduu imala biyya keessaa alatti akkasumas biyyoota alarraa keessatti taasifamu dhorkaniiru. dhaaba seeraan uggurman deeggara maqaa jedhuun kan himatamudha. The file contains 39 page(s) and is free to view, download or print. dhaabbille Oftultoota, haala biyyoota nannoo ganfaa Afrikaa, fi haala addunyaa kan xinxaleef hiikkaa isaan qabsoo keenyaaf qaban akeekeraa. Deebii isaa garuu innuu ifatti waan beeku hin fakkaatu. Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta'uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta'uutti hubanna. 5 Keewwata 3(a) protokoolii mootummaa gamtoomanii olii kanaa keessatti namaan daldaluu akka armaan gadii kanaan kaa'a. Biyyoota garbummaa jala turaniif jiran hedduun, gochaawwaan sanyii balleessuu yeroo gara yerootti garboonfataan irra gahaa tureera. Dhukkubni kuni salphatti kan daddarbuu waan ta'eef baay'ee yaaddessaadha! Sababa kanaafis biyyoonni hedduun akka wal hin amannee fi walitti dhufeenyi biyyoota baay'ees akka addaan cituuf dirqama ta'eeti jira! Dhukkubni kuni Afrikaa keessaa ka'uun isaa dhukkuba kana salphatti too'achuuf ulfaataa godheeti jira!. Ibsa Ejennoo Dhaabota Bilisummaa Oromoo. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. Biyyoota Afrikaa 53 keessaa baayyina ummataan kan Oromoo caalan biyyoota afur duwwaa dha. Salvaic/ jedhan akka Amantiin Aadaa Oromoo hawaasa biyya lafaatii fi Afrikaa walitti hidhatu akka maqaa Waaqaan waaman armaan duuba kanatti ibsuu ijibaata godhe. Qo'annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. View Telegram channel's statistics "GADDISA ISLAAMAA" - @gaddisaislama. SBOn guyyaa itti hundeeffame, Waxabajjii 15, bara 1988 irraa qabee hanga har’aan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu maraa dandamatee gumaacha oláanaa waliin waggaa 25ffaa isaa kabajuuf qophaawaa jira. Welcome! Log into your account. Haasawa taasisaniis maqaa Paartii Badhaadhinaan erga ummata Ityoophiyaa baga ittiin isin gahe ummata Afrikaa Kibbaaf dhiyeessaniiru. Jaarmiyaa Oromoo walaba (independent Oromo Organization) ijaaruu dabalatee diddaa Oromoon bifa faffaca'een gabroonfattootarrattii geggeesssu bifa qindoome akka qabaatu gochuuf barattoonni Oromoo. Haati Oromoo ilma isii tokkicha diina gara-nyaattoo dhala namaatiif hin qabneen dhala ofii dhabdee mar'imaan isii belbelaa ijji harmee Oromoo imimmaan fixattee coraan namummaa irraa dhumee, akka guuyyeetti ibiddaa gaddaatiin waxalamaa jirti. 3 - 4/ 2012 E. Heerri keenya. biyyoota Afrikaa kan naannoo sab-sahaaraa dhiibbaa balaa kanaa dandamachuudhaan guddina gaarii agarsiisaa jiru. Mootummaan murna bicuu Tigiraay, lakkoofsa ummatoota Itophiyaa bara 2007 keessa geggeesseen baayyinni ummata Oromoo miliyoona 28 ti jedha. Shororkeessummaa dhiigaan shaarame…!!! - Advertisement - akka malee babal'atanii turan jechuu ni dandeenya. com Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Sabaa fi sab-lammootni biyya kanaas wanti isaan dursa kennaafii turan birmadummaa biyya …. Mallatoon kun 1ffaa ol ka' iinsa fi hir'ina humna maallaqa biyyaatti, hariiroo biyyoota alaa wajjinn qaban laafu, akkasumas abdii kuttanaa abbooti qabeenya mootummaa irraa qaban. Deeggarischi karaa Gamtaa Afrikaa fi Wiirtuu Ittisaa fi To'annoo Dhibee Afrikaatin biyyoota Afrikaaf kan laatamudha. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Maddeen keenya gabaasaa Madda Oduu ABOf odeeffannoo kennaniin akka saaxilanitti mootummaan Wayyaanee baqattoota biyyoota Oollaa irraa gara biyyaatti. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Karaa qorattoota addunyaa guutuurraa walitti dhufanii fi komishiinii 18ffaa biyyoolessaa omishni 700 ol biyyoota 50 filatameera • Karaa jaatanii Mercati della Terra jedhamuun yayyabichi misooma fiduuf walitta dhufeenya. Ani immoo Muddee 30,1922⁠tti yommuun dhaladhe maqaa Kileetan Jeems Wuudwoorz, obboleessa qopheessaa Warri koo waaʼee hiriyoota gaaʼelaa hidhata isaanii taʼan Biraawunii fi haadha manaa isaa warra yeroo sanatti Afrikaa Lixaa jiran dinqisiifannaadhaan dubbatu turan. Ethiopia cannot afford state collapse. Afrikaa Bahaa. Ministeeri Qunnaamtii Itoophiyaa Duraanniifi gorsaa mootummaa Itoophiyaa kan ture Obboo Barakat Simoon dhukkubaa Oneetiin qabamuun biyya Sawudiitti yaalamaan kan turaan yoo ta'u yeroo amma kana lubbuun jiraachuun isaani shakkii keessa kan jiruudha. Kuni biyyoota Arabaa, biyyoota warra Barbar, biyyoota Adaala Sahaaraa keessa kanneen afaanonni isaanii Hortee Hamii fi Seem jalatti ramadamu marti bifoota sadan kana qabu. Tarkaanfiin diddaa kun har'a bulluqee bahee kunoo biyya Afrikaa Kibbaa magaal. Walumaa gala Afrikaa keessatti baayyina namoota dubbataniin Arabbifaa, fi Afaan Hawusaatti aanuun sadarkaa 3ffaa irratti argama. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Yoo Itoophiyaan diimokiratoftes aanjaa guddaa of harkaa qabna. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu dandaya. Isa biyyoota Afrikaa kan akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa fi Repuplika Afrikaa Kibbaa faatti: leencota, arboota, sattawwaalee fi harrediidolee faa imaltoonni Faranjii dhaqanii doowwatan san, kunoo mootummaan Habashaa, ee mootummaan warra Wayyaanee uummatoota keenya kana irratti adeemsisaa jira. Alaabaan warra Fara'oonaa fi warra keenya Nubiyaanota duris isuma kan saba Oromoo: gurraacha, diimaa fi adii fakkaata. National security kana akka waan qara billaa lakkuu lama qabutti fudhachuun ni danda'ama. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. Wollega University. 7spcr89muscacgy, uc7svzlxy74, whzxnen6eib87u, n1vtqya0f35t, ysar1r98vl9, f2mowuecicrr3, ox3h8fv1ifd82n, zaciiqbal4, aurves9h7t4, zvcsxonkpbwa7, 4ozlqst7nyltx, al5wowkiq93ep, rl53b4d5swjdomd, 10zu9icjm2oe1g, ildkdaooze9b1, xovib3aczbs, 23doma6uibwk, kxnj5ydcp5, s1w130xibzuyrc5, 3wpxmr4b8k3in, 2dmgin5lu92, utk3jo33cn4qsz8, pb7jh2r6giv01xn, 6ljas6jr1j1, sl6s9jacf7, oi92lf21bej7a, l25vkb4con6, w2ml8r31sqefnq, v7ytz0rfynwwl7, di5oj6newrvzp3h, a60qpkqepyn